Regulamin sklepu internetowego Myślnik

 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie, prawach Konsumenta, oraz postanowienia dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

SPIS TREŚCI

 1. Definicje
 2. Kontakt ze Sprzedawcą
 3. Wymogi techniczne
 4. Zakupy w Sklepie
 5. Płatności
 6. Realizacja zamówienia
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 9. Reklamacje
 10. Dane osobowe
 11. Zastrzeżenia
 12. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
 13. Postanowienia dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
 14. Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

1. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy MYŚLNIK prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://myslnik.com.pl/sklep/.

Sprzedawca – DARIA JEZIERSKA-GEBURCZYK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Myślnik DARIA JEZIERSKA-GEBURCZYK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9721153023 , nr REGON 383877858, ul. Wiązowa 2, 62-002 Suchy Las

2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Wiązowa 2, 62-002 Suchy Las
 2. Adres e-mail: kontakt@myslnik.com.pl

3. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

4. ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

5. PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
 2. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
 • PayPal
 • Przelewy24
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej towary przewoźnikowi i wynosi do 3 Dni roboczych. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia towaru przez przewoźnika.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w oparciu o i za pośrednictwem serwisu apaczka.pl w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący.
 7. W przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej przesyłki towaru Kupujący jest zobowiązany do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela operatora logistycznego. Niesporządzenie protokołu szkody we właściwym czasie wynikającym z przepisów prawa lub regulaminu właściwego operatora logistycznego zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę lub opóźnienie przesyłki względem kupującego będącego przedsiębiorcą.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wiązowa 2, 62-002 Suchy Las niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Szacowana wysokość kosztu powinna odpowiadać pierwotnym kosztom wysyłki.

8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 3. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
 4. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 6. Żądać usunięcia wady.
 7. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Wiązowa 2, 62-002 Suchy Las.
 9. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 10. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 11. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

 1. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 2. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

11. ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

13. POSTANOWIENIA DOTYCZCE ŚWIADCZENIA USUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi drogą elektroniczną:
 2. umożliwienie korzystania z usług koszyka;
 3. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
 4. umożliwianie Kupującym składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży;
 5. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Kupującego;
 6. podtrzymywanie sesji Kupującego (za pomocą przeglądarki).
 7. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Kupującego z usług określonych w ust. 1 nie wiąże się dla Kupującego z obowiązkiem zapłaty ceny. Korzystanie przez Kupującego z usług określonych w ust. 1 c in fine nie wiąże się dla Kupującego z obowiązkiem odrębnej rejestracji i stworzenia konta użytkownika.
 8. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupującego, minimalnych wymagań technicznych.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez dokonywania zakupu towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sklep.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Kupującego.
 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 12. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy świadczenie usług drogą elektroniczną, Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Kupującego;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Kupującego Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sklep w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
 13. Kupujący zobowiązany jest również do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupującego, w tym danych innych Kupujących; modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep, w szczególności podanych w ramach Sklepu cen lub opisów towarów; nadużywanie praw przyznanych Kupującemu przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Kupujący może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt ze Sklepem na zasadach określonych w § 2 Regulaminu.
 2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Kupującego żądania rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną istnieją zamówienia, które nie zostały wysłane – rozwiązanie o świadczenie usług drogą elektroniczną ze względu na konieczność prawidłowej realizacji umowy sprzedaży możliwe jest niezwłocznie po realizacji zamówienia lub po jego anulowaniu przez Kupującego.
 3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Kupującym za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako rażące naruszenie przez Kupującego postanowień Regulaminu.

REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w każdym czasie.
 2. Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Kupujący w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz swoje dane kontaktowe.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Myślnik DARIA JEZIERSKA-GEBURCZYK

 1. Wiązowa 2, 62-002 Suchy Las

adres e-mail: kontakt@myslnik.com.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*):

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres Konsumenta (-ów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ……………………………………..

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.